Data sheet Antonio Barbieri

VESTIGIA - APOLLO by the artist Antonio Barbieri
cod. BARBIERI-V06
year 2014
cm. 48x13x17
Sculpture Iron